Đối tác

Khách hàng

>>

images

Thiết bị khoan dầu khí OCTG

KOYO cung cấp tổng hợp các thiết bị OCTG phục vụ cho công tác khoan dầu khí, vỏ giếng dầu , ống, ống khoan, khớp pup, đai khoan, ống nổi, thanh HDD các sản phẩm bảo vệ liên quan đến hình ống các phụ kiện OCTG khác để thực hiện các dự án liên quan đến khoan thăm dò, khai thác dầu khí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản Phẩm Khác